اورهد را روی یک میز قرار دهید که بزرگی ارتفاع آن به اندازه ای باشد که اورهد صفحه نمایش را بلوکه نکند. میز کوچکی را در نزدیکی اورهد قرار دهید تا صفحه های اورهد خود را روی آن قرار دهید

* صفحه نمایش را به صورت اریب در پشت سر دانشجو قرار داده شود و مطمئن شوید که دانشجو، جلوی دید حضار را نمی گیرد و صفحه نمایش باید به گونه ای در مقابل هم باشند تا از Key Stone بزرگتر نشان داده شده قسمت بالایی در مقایسه با قسمت پایینی جلوگیری شود.

*کلید اتصال برق، دستگاه را در قسمت پایینی دستگاه روی کف زمین قرار دهید به گونه ای که از پا خورده شدن توسط دانشجو یا افراد دیگر جلوگیری شود. افتادن یا برخورد دانشجو با زمین ضمن ایجاد حالت تمسخر، یکی از مواردی است که دانشجو بدنبال جلوگیری از آن است.

* ترانس پرانسی ها را در یک جعبه قرار دهید تا ضمن تمیز ماندن، از مخلوط شدن و بهم ریختن ترتیب صفحات جلوگیری شود. روی جعبه حتماً برچسب بزنید تا در حین ارائه سمینار و در زمانهای بعدی بتوانید از محتویات جعبه استفاده کنید.

*- دانشجو باید در هر اسلاید با تصویر تنها یک ایده کلیدی را مطرح سازد. دانشجو باید سعی .کند در حداقل ممکن از متن روی اسلایدهای خود استفاده کند

* سعی کنید وسایل کمکی سمینار شما موجب اتلاف وقت مخاطبین نشود.

*- دانشجو باید با صدای بلندتر از حد نرمال صحبت کند. به خاطر داشته باشید که توجه مخاطبین بین دانشجو و وسایل کمکی سمینار تقسیم می شود. در اتاق تاریک برای حفظ توجه مخاطبین ضرورت دارد بلندتر صحبت شود.

*- دانشجو نباید اجازه دهد وسایل بصری حواس او را پرت کند. دانشجو باید به مخاطبین رو کند و با آنها صحبت کند، نه به وسایل کمکی برای ارائه سمینار، وقتی وی اسلاید را عوض میکند، صحبت خود را قطع نکند. دانشجو باید از طریق بیان و ارائه سمینار خود از مطالب و پیام خود دفاع کند. وی باید سعی کند پیام خود را برای دفاع از وسایل کمکی تغییر ندهد.