سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

امین منصوری – کارشناس ارشد زمی نشناسی مهندسی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان
ملیحه قدیری – همدان کارشناس ارشد پترولوژی، دانشگاه بوعلی سینا

چکیده:

در این پژوهش به اهمیت نقش مطالعات زیر سطحی و کاربرد آن در طر حریزی یک برنامه دقیق و مدون اجرایی جهت ساز ههای عظیمی چون سدها پرداخته شده است. همواره مطالعات تح تالارضی دید وسیعتری نسبت به مسائل پیچیدهزمی نشناسی منطقه در اختیار مهندسان مشاور قرار داده است. منطقه مورد مطالعه تراز ۱۸۴۴ الی ۱۸۵۵ متر پی سد مخزنی کوچری است که تحکیمات آن جهت افزایش مقاومت پی سد، یکپارچه کردن پی و ناتراوا کردن آن انجام شده است. در اینمقاله نتایج خورند سیمان و میزان نفوذپذیری گمانهها توسط تست لوژان با لیتولوژی منطقه و لاگهای حاصله از گمانههایاکتشافی در پی سد مقایسه شده و ارتباط خوبی بین نفوذپذیری و میزان خورند سیمان گمانهها با سایرخصوصیات زمی نشناسی مهندسی منطقه مشاهده میشود. همچنین سعی شده است با استفاده از نتایج حاصل از لاگ گمانهها، فاصله گمانهها، عمقگمانهها و میزان خورند سیمان آ نها را پی شبینی کرد و یک طراحی بهینه جهت آرایش گمانهها به منظور انجام عملیات حفاری و تزریق ارائه کرد.