سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین همایش ملی فرهنگی گردشگری خلیج همیشه فارس

تعداد صفحات: ۳۱

نویسنده(ها):

علی قنبری – دکتری اقتصاد هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
نوشین خانی قریه گپی – دانشجوی دکتری اقتصاد،دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

جزیره کیش با ویژگیهای جغرافیای خاص خود که در زمینه توسعه جهانگردی منطقه ای و جهانی دارد در میان همه جزایر ایرانی خلیج فارس تنها منطقه ای است که همه دوران ها مورد توجه ویژه قرارگرفته است و خصوصا در نیم قرن اخیر سرمایه گذاریسنگینی برای توسعه و ارتقا آن صورت گرفته است دراین مقاله سعی بر آن است که تا پس از بررسی جایگاه اقتصادی کیش از گذشته تاکنون و بیان مبانی نظری مربوط به تاثیر گردشگری براقتصاد کشور به تحلیل این جایگاه به عنوان مهمترین مرکز گردشگری با استفاده از پاراه ای از امار و ارقام پرداخته و در انتها با بهره گیری از براوردهای اقتصادی، پیشنهادات لازم جهت توسعه گردشگری و ارتقا جایگاه این جزیره ارائه می گردد.