سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

نجمه رئیسی – کارشناس ارشد باغبانی
جواد سرحدی – عضو هیات علمی تحقیقات خاک وآب منطقه جیرفت وکهنوج
فرشید ترکی نژاد – کارشناس مکانیزاسیون کشاورزی

چکیده:

به منظور بررسی اثر مقادیر مختلف ماده آلی ، کود آهن و کود روی بر عملکرد و اجزای عملکرد و درصد اسانس زیره سبز آزمایشی در سال زراعی ۱۳۹۱-۱۳۹۰ در منطقه جیرفت اجرا گردید.آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب بلوک های کامل تصادفی با سه فاکتور؛ ۳۱ تیمار و سه تکرارانجام شد. کود حیوانی شامل دوسطح ) ۱۵و۰تن در هکتار ( و کود سولفات روی در سه سطح شامل ۰و۲۵و۴۰کیلوگرم در هکتار( و کود آهن شامل سه سطح ۰-۲/۵-۵کیلو گرم در هکتار بود( در این تحقیق پاسخ های گیاهی شامل عملکرد ، وزن خشک اندام هوایی ، ارتفاع بوته ، تعداد دانه در بوته ، تعداد چتر ، وزن هزار دانه بود نتایج نشان داد که سطوح ماده آلی و کود آهن و کود روی بر وزن خشک اندام هوایی ، عملکرد ، تعداد دانه در بوته ، تعداد چتر در بوته ،ارتفاع گیاه و وزن هزار دانه و درصد اسانس در سطح ۳ ٪ معنی دارشد . همچنین بر همکنش ماده آلی و کود روی و کود آهن بر وزن خشک اندام هوایی ،عملکرد ، تعداد دانه در بوته و وزن هزار دانه معنی دار بود با توجه به نتایج آماری مذکور می توان جهت افزایش حداکثرعملکرد و اجزای عملکرد زیره سبز توصیه تیمار مرکب ۳۱ تن کود حیوانی ، ۵۱ کیلوگرم سولفات روی در هکتار ، و ۱ کیلوگرم کود سکوسترین آهن ، در هکتار توصیه کرد