سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش سراسری سامانه اطلاعات مکانی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

راضیه باباپور – دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته جنگ لداری دانشگاه گیلان
رامین نقدی – استادیار گروه جنگلداری دانشکده ی منابع طبیعی دانشگاه گیلان
علی صالحی – استادیار گروه جنگلداری دانشکده ی منابع طبیعی دانشگاه گیلان

چکیده:

شبکه ی جاده ها ی جنگلی در اغلب طر حهای جنگل داری، ب هعنوان تاُسیسات زیربنایی نقش اساسی در مدیریت، حفاظت و احیای جنگل ها در نواحی کوهستانی دارند . در تحقیق حاضر سعی شده تا کارایی GIS در تهی ه ی نقشه های مورد نیاز برای بررسی میزان عبور جاده از مناطق پایدار بررسی شود . برای این منظور سری دو شفارود که مساحتی معادل ۱۷۴۲ هکتار دارد در نظر گرفته شده است . برای تهیه ی نقش ه ی پایداری منطقه، دو نقشه ی بافت خاک و سنگ بستر را با هم تلفیق نمودیم و نقشه ی پایداری در پنج طبقه با پایداری خیلی بالا، بالا، متوسط، پایین و خیلی پایین تهیه گردید . با توجه به این که عوامل مؤثر در طراحی جاده شامل : شیب، جهت، ارتفاع، تیپ گیاهی، موجودی در هکتار و پایداری می باشد، با تنظیم یک پرس ش نامه، نقطه نظرات متخصصان در رابطه با تعیین اهمیت نسبی عوامل جمع آوری و جمع بندی گردی د. این عوامل به روش مقایسه ی دو به دو، وز ن دهی شدند . بر اساس وزن مشخصه ها نقشه ی قابلیت عبورمناطق در سه طبقه با قابلیت عبور بالا، متوسط و پایین تعی ین گرد ید. سپس با استفاده از نرم افزار PEEGER اقدام به طراحی جاده روی نقشه ی قابلیت عبور اراضی نمودی م . در نهایت جاد ه ی طراحی شده از مناطق با ارزش پایداری و قابلیت عبور بالا را با جاده ی موجوددر طرح مقایسه نمودیم . نتایج نشان داد که جاده ی طراحی شده با استفا ده از امکانات GIS با دارا بودن تراکم بهینه، از لحاظ فنی و پارامترهای زیست محیطی از جاده ی موجود مناسبتر است.