سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین کنفرانس ملی رویکرد سیستمی در ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علیرضا قلعه ای – استادیار دانشگاه ارویه
بهناز محاجران – استادیار دانشگاه ارومیه
فاطمه شریف برنج آباد – دانشجوی کارشناسی ارشد
سمیه احدی – دانشچوی کارشناسی ارشد

چکیده:

هدف تفکر سیستمی بهبود درک ما از ارتباطعملکرد هر سازمان با ساختار درونی و سیاستهای عملیاتی آن است تا از این درک برای طراحی سیاست ها موثر هرمی استفاده کنیم. تفکر سیستمی فرآیند شناخت مبتنی بر تحلیل (تجزیه) و ترکیب در جهت دستیابی به درک کامل و جامع یک موضوع در محیط پیرامون است این نوع تفکر درصدد فهم کامل سیستم و اجزای آن – روابط بین اجزا و کل و روابط بین کل با محیط آن فراسیستم است. تفکر سیستمی هدف نیست بلکه دقیقا ابزاری است که فهم و درک دنیای پیچیده اطراف ما را آسان می کند . نتایج این پژوهش نشان می دهد که تفکر سیستمی بسیار کاربردی بوده و نگرش انسان را نسبت به موضوعات تغییر می دهد. این تغییر نگرش و زاویه دید باعث می شود که نتایج متفاوت تری را به دست آوریم. در واقع تفکر سیستمی ما را قادر می سازد تا ازمیان انبوه پیچیدگی ها به ساختارها اصلی مسایل دست یابیم و قوانین حرکت آنها را بشناسیم. در عین حال تفکر سیستمی به معنی چشم پوشی از پیچیدگی ها نیست بلکه درست برعکس به معنی چگونگی سازماندهی آنهاست به گونه ای که بتوان بر آن فایق آمد. جهان امروز جهان پیچیدگی های روز افزون است و بسیاری از مدیران در این محیط غامض ، دلیل اصلی عملکرد غیر موثر خود را فقدان و یا کمبود اطلاعات می داند اما نتایج پژوهش نشان می دهد که مسئله اطلاعات که مدیران با آن مواجه هستند نه کمبود اطلاعات بلکه درست برعکس انبئوهی اطلاعات در دست‌انهاست. چیزی که ما همواره باید به دنبال آن باشیم آن است که چه مطلبی مهم و چه مطلبی بی اهمیت است ، کدامین متغیر کلیدی است و توجه بیشتری می طلبد و کدام یک کمتر.