سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مدیریت بحران، زلزله و آسیب پذیری اماکن و شریانهای حیاتی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی اصغر فیروزی – دانشجوی دکتری عمران در دانشگاه UKMمالزی
علی اکبر فیروزی – دانشجوی دکتری عمران در دانشگاه UKMمالزی

چکیده:

اهمیت اجتماعی، سیاسی و اقتصادی شهرهای بزرگ ایران از یک سو و احتمال وقوع یک زمی نلرزه بزرگ از سوی دیگر، لزوم بررسی هرچه دقیق تر وضعیت لرز هخیزی این مناطق و ابعاد مختلف آن را آشکار می سازد که بایستی به طور جداگانه مورد بررسی قرار گیرند. یکی از ابعاد مطالعات لرزه خیزی شهرهای بزرگ نظیر تهران که بنا به تجربه زلزله های مختلف دنیا و زلزله منجیل رودبار ( ۱۳۶۹ ) شاید از مهم ترین آن ها باشد، بررسی تأثیر شرایط محلی ژئوتکنیکی آبرفت بر روی مشخصات تکان قوی در سطح زمین است. در این مطالعات که در قالب ریز پهن هبندی ژئوتکنیک لرزه ای شهرها از نقطه نظر تأثیر ساختگاه صورت می پذیرد مناطق مشابه از نقطه نظر پاسخ لرزه ای سطح زمین شناسایی و طبقه بندی می شوند. نقشه های ریز پهنه بندی به دست آمده در این مطالعات ابزار کارآمدی در برنام هریزی های شهری، توسعه شهری و شناسایی مناطق آسیب پذیر در حین زلزله به شمار م یروند. لذا در این نوشتار سعی شده است تا بطور جامع به روند تهیه اینگونه نقشه ها پرداخته شود.