سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس دانشجویی کارآفرینی کشور

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

زهرا گودرزی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه کشاورزی و منا
بهمن خسروی پور – استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامی

چکیده:

امروزه کارآفرینی در تمامی مباحث توسعه جای خود را باز نموده است و محققان درصدند تا بنا بر موضوع تخصصی خود زمینه توسعه کارآفرینی را بررسی نمایند. یکی از مهمترین مجموه هایی که همواره به بحث کارآفرینی توجه داشته است، توسعه روستایی می باشد توجه به کارآفرینی روستایی برای بالا بردن سطح اشتغال روستاییان و بهبود وضع معیشت آنها با راهکار ایجاد تعاون ضروری است. در شرایط وجود یک سمت گیری کارآفرینانه در توسعه روستایی، این موضوع پذیرفته می گردد که کارآفرینانه در توسعه ی روستایی، این موضوع پذیرفته می گردد که کارآفرینی، یک نیروی مرکزی برای نیل به رشد و توسعه اقتصادی است. اما پذیرش این نکته نمی تواند به تنهایی به توسعه ی روستایی و پیشبرد فعالیتهای اقتصادی بیانجامد. کارآفرینی در نواحی روستایی در جستجوی ترکیب واحدی از منابع در فعالیت های کشاورزی است. در این مورد ایجاد و بستر سازی گسترش فعالیت های تعاونی های کشاورزی می تواند حل کننده بسیاری از مشکلات باشد. این مطالعه تلاش دارد ضمن شناخت مفاهیم کارآفرینی و توسعه روستایی به بررسی نقش کارآفرینی در توسعه روستایی و راهکاریهای لازم ا ارائه نماید.