سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسین روشان – دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی س
قربان وهاب زاده – استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
کریم سلیمانی – استاد مرکز GIS و R.S دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
عبدالواحد خالدی درویشان – دانشجوی دکتری علوم و مهندسی آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی و علوم دری

چکیده:

بررسی سازندهای زمین شناسی مختلف در حوضه های آبخیز از اهمیت بالایی برخودار است. از طرفی نقشه واحدهای سنگ شناسی حوضه آبخیز به عنوان پایه و اساس تهیه سایر نقشه ها از جمله فرسایش ورسوبزایی حوضه، نقشه پهنه بندی خطر زمین لغزش، کیفیت آبهای سطحی و زیرزمینی و پتانسیل سیل خیزی بشمار می رود. ویژگیهای ذاتی واحدهای سنگ شناسی عموماً تابع ترکیب کانی شناسی، بافت وساختار آنها می باشد که به عنوان مهمترین عامل در پتانسیل هوازدگی و فرسایش پذیری سازندها بشمار میرود. بررسی حساسیت واحدهای سنگی نسبت به فرسایش در این تحقیق بر مبناء ویژگی های ذاتی سنگ انجام گرفته است. بدین منظور نقشه واحدهای سنگ شناسی حوضه زارم رود تهیه و سپس استعداد فرسایش پذیری آنها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که سازندهای آهکی بدلیل سیمان خوبی که دارند نسبت به فرسایش مقاوم بوده و قابلیت رسوبزایی کمی دارند در مقابل مارنهای میوسن و لس ها و آبرفت های کواترنری موجود در حوضه حساسیت بالایی به فرسایش دارند و عامل مهم رسوبزایی در حوضه بشمار می روند.