سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

پدرام جهانیان – دانشجویان کارشناسی ارشد معماری
مرواریدزهرا طالبیان –

چکیده:

ضرورت رسیدگی به موضوع هویت مثالهایی آشکار در بی هویتی و جسته گریختگی معماری امروز کشور ماست که درگوشه و کنار این سرزمین پراکنده شده اند به قدری بی هویتی نمایان و آشکار است که امروزه یکی از شاخص ترین محورهای معماری ایران توجه به هویت درمعماری است شاید امروز بیش از آنکه به بایدها توجه کنیم می بایست به نبایدها توجه کنیم بی توجهی به اطلاعات زمینه طرح و بی نظمی درکالبدهای تعریف شده تمایز دادن و تشابه گرفتن را دشوار ساخته و بحران بی هویتی را باعث گشته درمقاله حاضر تحلیل مکان و مفهوم هویت مکان از دیدگاه نظریه پردازان قرن بیستم و همچنین منظور از کالبد و هویت بیان شده دراخر بخش مفهوم هویت کالبدی تعریف می گردد ارتباط الگوواره ها با مفهوم هویت کالبدی از طریق همسویی اهداف و تاثیر هویت کالبدی برایجاد حس مکان از طریق پدیدآوردن ذات مکان مطرح می شوند بکاربستن الگوواره های مرتبط با هویت کالبدی که از اوایل دهه ۸۰ میلادی مطرح شدند بعنوان راهکاری عملیاتی و میانبری جهت رسیدن به اهداف کوتاه مدت معماری امروز ما بیان می شود.