سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مسعود نظام الاسلامی – باشگاه پژوهشگران جوان،دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات،تهرا
محمدمهدی امیری خوریه – باشگاه پژوهشگران جوان،دانشگاه آزاد اسلامی،تاکستان،ایران
محمد قهدریجانی – هیات علمی گروه مکانیزاسیون کشاورزی،واحد علوم و تحقیقات تهران،دانشگ
بابک پورمهدی زنبوری – باشگاه پژوهشگران جوان،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز،تهران،ا

چکیده:

گسترش روز افزون جمعیت و نیاز بیشتر جوامع انسانی جهت تامین غذا سبب شده تا متخصصان و دانشمندان راهکارهای متفاوتی جهت حل این مشکل ارائه دهند،بدون شک نمی توا ن بحثی از امنیت غذایی به میان آورد و نقش روستاییان به ویژه زنان روستایی رانادیده گرفت،زنان روستایی بهره ورترین زنان جامعه هستند.درطول سالیان،همواره زنان روستایی دوشادوش مردان به کشاورزی، دامپروری وامور وابسته پرداخته آنان علاوه بر وظایف یک مادر،مسئولیت های بیشماری را درارتباط با مدیریت امور منزل،انجام کارهای کشاورزی،توسعه وتبدیل محصولات کشاورزی ودامی ایفا میکنند)اردکانی، ۴۷۳۱ (.اثرگذاری زنان در جوامع ملی به خصوص در روستاها آن چنان حائز اهمیت است که مزارع روستایی را بدون حضوراین قشرتاثیرگذار نمی توان در نظرگرفت، دسترسی زنان به زمین کشاورزی،تولید محصولات کشاورزی وتحقق اهداف کشاورزی به منظورافزایش بهره وری زنان وتامین غذای بخشی از جامعه نشان دهنده نقش پررنگ این قشر درجامعه است.این مقاله که به صورت مروری،اسنادی،کتابخانه ای وبا استفاده ازآمارنامه های مراجع تهیه شده سعی دارد با توجه خاص به نقش زنان در این عرصه راهکارهایی را جهت توسعه این نقش در راستای امنیت غذاییمطرح نماید،درپایان پیشنهاداتی مانند:توجه خاص به آموزش زنان روستایی در مزرعه،ارتباط نیروی متخصص با کشاورزان،گسترش آگاهی بخشی عمومی و رفع دغدغه های کشاورزان مطرح می شود