سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مریم کاظمی – دانشجوی کارشناسی ارشد ژئومورفولوژی، دانشگاه محقق اردبیلی
فریدون بابایی اقدم – عضو هیأتعلمیجغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

دانش ژئومورفولوژی به عنوان یکی از شاخههای مهم جغرافیای طبیعی است که هدف نهایی آن کمک به بهبود حیات انسان است. فرایندهای ژئومورفیک در زندگی و فعالیتهای انسان، آثار قابل توجهی دارد و از سوی دیگر، فعالیتها و رفتارهای انسان نیز خود بر این واحدهای ژئومورفولوژی و فرایندهای ژئومورفیک تأثیر میگذارد و این تأثیر متقابل و دو جانبه، استدلال فوق را قوت میبخشد و آنرا تأیید میکند. هر اندازه شهرها توسعه یابند و گسترش پیدا کنند، برخورد آنها با واحدهای توپوگرافی و ژئومورفولوژی بیشتر میشود به طوری که بایستی جهتیابی توسعه فیزیکی با توجه به عوامل تأثیر گذار به گونهای باشد که همراه با توسعه فیزیکی شهر، کمترین میزان خسارت به محیط زیست وارد گشته و بتوان با حفظ محیط زیست به توسعه پایدار و همه جانبه شهر نیز دست یافت. مشکینشهر در غرب استان اردبیل در منطقهای با محدودیتهای مورفولوژیک، محیط مناسبی را برای تشکیل اشکال و پدیدههای مورفودینامیک فراهم ساخته است. حوادث طبیعی از جمله سیل، زمین لغزه، ریزشدر سالهای اخیر خساراتی را بر این شهر وارد کرده است. بنابراین مطالعات ژئومورفولوژی در این شهر از اهمیت خاصی برخوردار است. در این راستا هدف کلی تحقیق حاضر، درک اهمیت مطالعات و شناخت ژئومورفولوژی مشکین شهر و بیان اهمیت مسائل ژئومورفولوژیکی در برنامهریزی است تا به بیان نکاتی در راستای بهبود برنامهریزی برای توسعه پایدار بپردازد. روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی و تحلیلی است.