سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

اسماعیل کرمی دهکردی – استادیار ترویج کشاورزی و توسعه روستایی، دانشگاه زنجان
خدیجه مهردوست – دانشجوی کارشناسی ارشد توسعه روستایی دانشگاه زنجان
جلاله جهانی – دانشجوی کارشناسی ارشد توسعه روستایی دانشگاه زنجان

چکیده:

توسعه پایدار جامعه بستگی زیادی به کیفیت منابع طبیعی و چگونگی استفاده از آن دارد. امروزه با افزایش سریع جمعیت جهان، میزان بهره برداری از زمین و تخریب منابع طبیعی افزایش یافته است، به طوری که تخریب منابع طبیعی یکی از مهمترین معضلات قرن بیست و یکم خصوصا در کشور های در حال توسعه می باشد. به همین جهت انجام اقدامات آبخیزداری در ایران نیز مورد توجه بسیار قرار گرفته است. یکی از مهمترین عوامل موفقیت این اقدامات مشارکت موثر مردم در تمامی مراحل اجرای پروژه است. هدف این مقاله بررسی وضعیت مشارکت مردم در طرحهای آبخیزداری و بویژه وضعیت آن در طرح های منابع طبیعی روستای طاهرآباد از حوزه آبخیز تهم می باشد. برای رسیدن به هدف فوق از اسناد، گزارش های اداره کل منابع طبیعی در مورد حوزه آبخیز، مشاهده از وضعیت مراتع و روش مصاحبه نیمه ساخت یافته از دو گروه شامل بهره برداران روستای طاهرآباد و کارشناسان اجرایی اداره منابع طبیعی استان زنجان استفاده شده است. نتایج نشان داد که روستاییان تمایل زیادی به طرح های منابع طبیعی مطرح شده از سوی اداره منابع طبیعی نشان نمی دادند. در این زمینه عدم دخالت نظرات بهره برداران در طرح های منابع طبیعی و عملی نشدن وعده های ادارات مهمترین عوامل موثر می باشند. از طرف دیگر از نگاه مسئولان طرحها و کارشناسان، فقر فرهنگی روستاییان و عدم مسئولیت پذیری آنها در قبال تعهدات مهمترین دلیل موفقیت کم پروژه ها ذکر می گردد