سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

سیامک نبی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
محمدرضا محبوبی – دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

اگرچه توسعه پایدار کشاورزی تابعی از عوامل اقتصادی، اجتماعی و محیطی است، اما به نظر میرسد میتواند به میزان درخورتوجهی تابعی از نحوه مدیریت و کاربری اراضی به منظور افزایش کارایی، اثربخشی و پایداری باشد. زمین به عنوان یکی از عواملپایه و اصلی در تولید محصولات کشاورزی و با توجه به کارکردهایی که دارد حائز اهمیت میباشد، مخصوصاً در کشورهای در حالتوسعه که بیشتر مردم درگیر در کشاورزی اولیه، تولیدات دامی، جنگلداری و ماهیگیری هستند و فعالیت برای توسعه مستقیماً به کیفیت اراضی و منابع آن پیوند خورده است. با توجه به آمارهای ارائه شده در مورد تخریب و ناپایداری اراضی و نقش زمین درایجاد امنیت غذایی، حفاظت از محیط زیست و تنوع زیستی و اشتغال پایدار، ضرورت برنامهریزی، شناسایی و بکارگیری راهکارهای مدیریت و حفاظت از اراضی بیش از پیش اهمیت مییابد. بر این اساس اخیراً مدیریت پایدار زمین به دنبال بحث جهانی در موردتوسعه پایدار به عنوان بنیان کشاورزی پایدار و کاهش فقر مطرح شده است. تحقیق حاضر با هدف تبیین اهمیت مدیریت پایداراراضی در فرآیند توسعه پایدار کشاورزی در قالب کیفی و بر مبنای بررسی منابع علمی و جستوجو در اسناد و مدارک مکتوب و گزارش های بانک جهانی و سایر نهادها و سازمانها به رشته تحریر درآمده است. جهت نیل به این هدف ابتدا مفهوم توسعه پایدار وکشاورزی پایدار مورد اشاره قرار گرفته سپس مفهوم مدیریت پایدار اراضی، اهمیت آن، ابعاد و مؤلفه ها، شاخص ها و معیارهای آنمطرح گردیده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که مدیریت پایدار اراضی به طور کلی در همه نظام های کاربری زمین از قبیل اراضی کشاورزی، مراتع، جنگلها میتواند در سه بعد اقتصادی، اجتماعی و اکولوژیکی با افزایش بهرهوری اراضی، بهبود معاش و بهبود اکوسیستمها، باعث توسعه پایدار کشاورزی شود