سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش بین المللی دین در آیینه هنر

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

فخرالسادات نصیری – استادیار و عضوهیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا همدان
سیدرسول عمادی – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا همدان
فاطمه اقبال مهران – کارشناس ارشد مدیریت آموزشی
سهیلا قلی زاده – کارشناس ارشد مدیریت آموزشی

چکیده:

ازآنجایی که امروز درتعریف مدیریت یا رهبری گفته اند مدیریت عبارت از تاثیری است که یک فرد دریک مجموعه روی سایرافراد می گذارد لذا درآن مجموعه هرکس به نسبت تاثیری که روی افراد دارد و نقشی که بعهده می گیرد به همان نسبت نقش مدیریت را ایفا کرده است درمتون اسلامی نیز نگاهی نزدیک به آنچه امروز علم مدیریت نامیده میشود و جود دارد درروایتی از امام علی آمده است مردم ناگزیرند امیری داشته باشند چه نیکوکار چه تباه کار و همچنین از پیامر اکرم منقول است هنگامی که سه نفردرسفربودند باید ازیک نفرشان فرمان ببرند دراین مقاله سعی شده است تا بطور مختصر از مدیریت و تعاریف آن و همچنین تعریف اسلامی مدیریت اشاره شود درمتن مقاله با برخی از اصول مدیریت اسلامی نیز آشنا می شویم و مقاله با نتجه گیری به پایان می رسد.