سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی صنعت احداث

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمود گلابچی – عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
سعید یوسفی – عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
منا فروزانفر – کارشناس ارشد مدیریت پروژه و ساخت:

چکیده:

مدیریت منابع انسانی را میتوان به عنوان یک عامل موثر در سازمانهای پروژه محور دانست ، در شرایطی که بسیاری از محققین علوم مدیریتی بر این باورند که در سازمانهای پروژه محور به دلیل وجود ویژگیهای خاص این سازمانها و مخصوصاطبیعت موقت فرایندهای کاری و محیط پویای آنها، چالشهای خاصی برای سازمان و کارمندان درمورد مدیریت منابع انسانی موجود خواهد بود که متاسفانه در متون مدیریتی مطالب زیادی درمورد نقش مدیریت منابع انسانی در سازمانهای پروژه محور بهچشم نمیخورد . در این تحقیق سعی بر آن است تا با بررسی متون مدیریتی به میزان اهمیت مدیریت منابع انسانی در افزایش بهرهوری سازمانهای پروژه محور پیبرد. این مقاله یک تحقیق منطقی در مورد اهمیت مدیریت منابع انسانی در بهره وری سازمانهای پروژه محور را ارائه میدهد که هدف از آن مطالعه سیستماتیک و بررسی چگونگی تاثیر نحوه مدیریت منابع انسانی بهعنوان یکیاز حوزه های موثر در کارایی سازمان می باشد. بهمنظور دستیابی به این هدف، دو مرحله تحلیلی و آماری ارائه شده است : درمرحله تحلیلی، لزوم ارتقای مدیریت منابع انسانی مورد مطالعه قرار گرفته و در روش آماری، نظرسنجی انجام شده و نتایج کسب- شده با استفاده از نمودارهای گرافیکی مورد بحث قرار گرفتهاند. این رویکرد سیستماتیک میتواند منتج به ارائه دستورالعملهای قابل توجیه و عقلانی شوند و عملا جهت مدیریت و بهبود بهرهوری عملکرد منابع انسانی و سازمان مورد استفاده قرار گیرد