سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

وحید اسکو – عضو هئیت علمی
مرتضی ترک جزی –

چکیده:

امروزه سازمانهای کوچک و متوسط ) SMES ( به عنوان منشاء اصلی پیشرفت و نوعی برتری رقابتی کشورهای مختلف به حساب می آیند.ضرورت برتری دراقتصاد امروز، نقش سازمانهای کوچک ومتوسط را پررنگ تر کرده است.برهمین اساس این مراکز را باید به عنوان نمواصلی بکارگیری فناوری اطلاعات واطلاعات) ICT ( دانست،که دربرتری رقابتی نقش مهمی دارند.ازآنجایی که ICT به عنوان محورتوسعه جوامع وسازمان ها مطرح است،بنابراین طراحی ساختارآن نیازمند ژرف اندیشی کاملی است. ICT باعث ازمیان رفتن فاصله ها ودرکنار هم قرارگرفتن کامپیوترها ،کاربران وهمچنین مکانیزه شدن سیستم های ارتباطی وافزایش ظرفیت ها یا انتقال داده ها ، شده است. بکارگیری ICT در سازمانها را می توان نوید بخش تغییرات بنیادین درسازمان ها دانست که بدون مدیریت کارآمد قابل اجرا نیست.در این مقاله سعی شده است که ،در ابتدا درک درستی از SMES و ICT ،اجرا و پیاده سازی کاربردی ICT درسازمان های کوچک و متوسط واهمیت مدیریت ریسک بر ICT در این سازمان ها مورد بررسی قرار گیرد