سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی پروبیوتیک و محصولات فراویژه

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

نجمه کارگر – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمان

چکیده:

غذا ها به عنوان ناقل برای انتقال پروبیوتیک ها به بدن انسان عمل می کنند . نتایج تحقیقات نشان دهنده اثرات مثبت غذاهای پروبیوتیک و یا مکمل های پروبیوتیک در سلامتی انسان است. غذا ها به تثبیت پروبیوتیک سرتاسر دستگاه گوارش و تنظیم انتقال آنها کمک می کنند ، و نیز شامل دیگر اجزا کارکردی می باشند . مثل عناصر ترکیبات بیواکتیو که عمل متقابلی با پرو بیوتیک ها برای کارکرد و کارآیی بهترآنها دارند رشد و زنده مانی پروبیوتیک ها در معده تحت تاثیر خواص فیزیکی و شیمیایی غذا می باشد . مقاومت به اسید معده و نمک های صفراوی در روده کوچک و توانایی اتصال به سلول های اپیتلیال روده در رقابت یا پاتوژن ها و نیز تولید اسید توسط پروبیو ی تک ها موثر از ترکیبات غدای ناقل پروبیوتیک ها می باشد .پروبیوتیک های یکسان کارایی متفاوت در حضور غذاهای متفاوت نشان می دهند .غذای مناسب برای ناقل پروبیوتیک موجب بروز حداکثر توانایی تاثیر پروبیوتیک می شود.در گذشته از شیر به عنوان ناقل پروبیوتیک ها به طور گستر ده استفاده می شد اما امروزه گرایشی روز افزون به استفاده ازدیگر سیستمهای غذایی به عنوان ناقل پروبیوتیک ها وجود دارد .در این راستا باید دقت زیادی صورت گیرد تا باعث کاهش کارآیی پروبیوتیک ها در بدن انسان نشود .در این مقاله سعی شده است که تاثیر نوع غذا در کارآیی پروبیوتیک ها بر اساس مطالعات صورت گرفته مورد مطالعه قرار گیرد.