سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مهتاب صفری شاد – دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری
علیرضا ایلدرمی – استادیار گروه مرتع و آبخیزداری ، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست ٬ دانش

چکیده:

تکنولوژی اطلاعات مکانی حاصله از سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی ابزار های با ارزشی به منظور مدیریت منابع آب و برنامه ریزی های آتی می باشند. این دو تکنیک جزو ابزار های معمول و پذیرفته در سطح جهانی به منظور مطالعات مورفومتریک حوزه های آبخیز می باشند. برآورد دقیق و صحیح پارامترهای هواشناسی و آب سنجی حوزه های آبخیز نقش مهمی در مطالعات منابع آب دارد. دراین بررسی به عنوان نمونه مطالعات هواشناسی و هیدرولوژی حوزه آبخیز قره-چای در محیطGIS انجام شده است، با استفاده از نقشه های توپوگرافی، مدل رقومی ارتفاعی تهیه و بکمک آن پارامترهای فیزیوگرافی حوضه به طور دقیق محاسبه گردیده شد و به آنالیز خصوصیات پرداخته شد که به طور کامل در متن مقاله شرح گردیده شده است