کاهش صدا

سر و صدا منبع استرسهای جسمی و روحی برای انسان است. جمعیت بالا و تردد خودروها سبب ایجاد سر و صدای می شود. پوشش سبز زنده در کاهش سطوح صدا کمک می کند.جنگل های شهری با جذب، انحراف و انکسار فرکانس های بالا توسط شاخ و برگها و تنه ها سبب تضعیف صدا می گردند.درختان با ایجاد صداهای دلپذیر حین حرکت باد از برگها و یا آواز پرندگان از رسیدن صداهای ناهنجار به گوش انسان جلوگیری می کنند.

حفظ و نگهداری آب باران

در اکوسیستم های شهری، بیشتر سطوح با ساختارهای نفوذناپذیر، ساختمانها و جاده ها و گهگاه با پوشش های گیاهی و خاکی اشغال شده اند. چنین ساختارهایی مسیر و رفتار چرخه آب در شهرها را تغییر می دهند.در این مناطق، نفوذ آب باران به خاک و بنابراین ذخیره رطوبت خاک و شارژ آب های زیرزمینی، به طور معنی داری کم است. زیراکه حجم آب باران باید از سطوح نفوذناپذیر حرکت کند. جنگلهای شهری و خاک های زیر سطحی نقش مهمی در حفظ آب باران و جلوگیری از آبشویی دارند. پتانسیل نگهداری آب جنگلهای شهری مربوط به نوع پوشش گیاهی و درجه نفوذ ناپذیری سطح دارد.

نگهداری آب باران با پوشش گیاهی می تواند اندازه و تراکم زه کشهای شهر و نهایتا هزینه های ساخت و نگهداری ساختارهای زه کش را کاهش دهد(.(۲۷برای محاسبه ارزش خدمت حفظ و نگهداری آب باران، از هزینه محافظت در برابر خسارت سیل در شهر استفاده می شود.

ساندرز((۱۹۸۶، بیان داشت که ۲۲ درصد پوشش کانوپی درخت در دتیون، اهایو، پتاسیل آبشویی را تا ۷ درصد کاهش می دهد و همچنین افزایش ۲۹ درصدی کانوپی میزان آبشویی را نزدیک به ۱۲ درصد کاهش می دهد. بنابراین هزینه ذخیره و تخلیه آب سیلاب برای دیتون به راحتی توسط پوشش جنگلی کاهش می یابد(.(۳۰