سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدجواد محبی – کارشناس معدن،شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس
مجید حسینی ملائی – فوق دیپلم عمران،شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس

چکیده:

به دلیل ماهیت خاص پروژ ههای ژئومکانیکی و عدم اطمینان کامل از درستی مشخصات و پارامترهای ژئومکانیکی ارزیابی شده برای تود هسنگ در برگیرنده، تعیین دقیق ضریب اطمینان واقعی در این نوع پروژ هها امکا نپذیرنیست.طراحی و نصب ابزاردقیق مناسب و رفتارنگاری م یتواند علاوه بر کنترل روند اجرایی پروژه و فراهم آوردن زمینه و امکانات بهین هساز ی روش اجرا، متناسب با واقعیات موجود تود هسنگ و عک سالعمل ثبت شده تود هسنگ و سازه، ارزیابی وضعیت واقعی پایدارای را ممکن سازد. در این مقاله ضمن معرفی گسل ۶F هعنوان بحران یترین ناپیوستگی تکی هگاه چپ سد کارون ۴، به اهمی ت طراحی اجرای شبکه رفتارنگاری ویژ هاین ناپیوستگی پرداخته شده است.