خدمات تفریحی و زیبایی

تفریحات و سرگرمی از مهمترین و باارزش ترین خدمات اکوسیستمی در شهر ها هستند که توسط فضاهای طبیعی و نیمه طبیعی آسایش و فرصت های تفریحی برای ساکنین شهرها تامین می کنند. مطالعات متعددی در زمینه آنالیز و اندازه گیری کارکرد تفریحی یا خدمات اکوسیستمی تفریحی صورت گرفته است.برای عموم جامعه، تسهیلات تفریحی و لذت زیبایی بیشترین منافع با ارزش جنگلهای شهری هستند(.(۱۶ پوشش گیاهی منظرهای ناخواسته شهری را کم کرده، تا منظرگاههای مطلوب زیبایی بیشتری را خلق کنند. پوشش گیاهی رنگها، شکلها، ابعاد، بافتها، صداها و حس های مختلفی را خلق می کنند. این ویژگی ها با شرایط فصل، زمان ، روز و شرایط محیطی تغییر می کند.پوشش گیاهی نقش مهمی در بلوکه کردن منظرهای ناسازگار و غیر دلخواه ، تونل کردن دید مردم به سمت مناظر زیبا، پرکردن چهارچوب طبیعی برای مناظر زیبا دارد. پوشش گیاهی کلید ساختن شهرها به مکان مطلوب و قابل زندگی می باشد.

خدمات سلامتی روحی و روانی

جنگلهای شهری جانشین کننده طبیعت در شهرها و تامین کننده محیط آرام وسالم برای ساکنین در حال استرس می باشند.

اسکرودر در سال۱۹۸۶ احساسات بازدیدکنندگان باغ مورتون در شیکاگو، آیلینویس را مورد بررسی قرار داد و دریافت که احساسات آنها شامل صلح، آرامش و آسودگی بود. احساس مثبت مردم در پارکها به تحول انسان مربوط بوده که در ارتباط با طبیعت شکل میگیرد. همچنین ارتباط نزدیکی بین جنگلهای شهری جذاب و ارزش درمانی آنها خصوصا در افراد بیمار وجود دارد(.(۳۱ باغهای گیاهشناسی در برنامه های توسعه برای مقاصد درمانی استفاده می شوند.مجاورت با طبیعت خستگی ها و تهاجم های ذهنی را کاهش می دهند. مجاورت با محوطه های سبز کاهش جرائم و ترس از جرائم را به دنبال دارد(.(۶