سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد سلیمانی زیوه – پیرانشهر- خیابان پزشک ، شبکه بهداشت ودرمان ، کارشناس مسئول بهداشت محی
مهتاب خوش منش –
علیرضا ضیائی جاوید –

چکیده:

تغییرات سطح آب دریاچه ها نشانگر تغییرات جهانی، محلی و شرایط عملکرد بشر در ارتباط با آنهاست. در سالیان اخیر در نتیجه پسروی آب دریاچه ارومیه، وسعت آن به میزان قابل توجهی کاهش یافته و برخی از قسمتهای جنوبی آننیزغیرقابل دسترسی و تبدیل به نمکزار شده است. جدای از اثرات پتانسیلی این پدیده در اراضی ساحلی مثل افزایش فرسایش ساحلی، افزایش سیل خیزی، تداخل آب شور و شیرین در دلتاها و آبخوان های ساحلی، تغییر در کیفیت آبسطحی و مشخصه های آب زیرزمینی، این پدیده م یتواند پیامدهای بهداشتی و زیستمحیطی قابل توجهی را ببار آورد که ازجمله آنها می توان به خالی از سکنه شدن روستاهای شرق این دریاچه اشاره نمود. علاوه بر این گسترش فقر و بیماریها نیز از دیگر پیامدهایی است که به اشکال مختلف مانند مهاجرتهای ناخواسته و بروز ناهنجاریهای اجتماعی خود را نشانخواهد داد. به علت خشک شدن و پسروی آب دریاچه، امروزه جزایر نه گانه دریاچه به هم متصل شده و منطقه خشک یکپارچه و واحدی رابوجود آوردهاند که تهدیدی برای زندگی موجودات ساکن این جزایر است. همچنین با توجه به اینکهاین منطقه سکونتگاه پرندگان مهاجر است و به همین دلیل شهرت جهانی دارد، بنابراین خشکسالی و کاهش سطح آبدریاچه در چرخه مهاجرتی پرندگان و تنوع زیستی و کارکردهای اکوسیستم اختلال ایجاد میکند. در صورت وزش بادهای نمکی، خسارات وارده از نظر بهداشتی، اقتصادی و اجتماعی در سطح منطقه و فرا منطقه ای قابل توجه خواهد بود. نتایج تحقیق حاکی از آن است که در اکوسیستم پارک ملی دریاچه ارومیه علائمی مبنی بر تنزل کارکردهای اکولوژیکی آن مشاهده میشود که در این مقاله سعی خواهد شد که از دیدگاه کارشناسی، به موضوع لزوم توجه به حفاظت محیط زیست و تنوع زیستی در حوضه اکولوژیکی دریاچه ارومیه پرداخته شود