سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای رویکردهای نوین حسابداری و حسابرسی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

وحید اسکو – عضو هیئت علمی دانشکده علوم انسانی دانشگاه گنبد کاووس
عابدین برزگرخاندوزی – کارشناس ارشدحسابداری
مرتضی حسن زاده – عضو هیئت علمی دانشگاه غیرانتفاعی شرق گلستان

چکیده:

یکی از مباحث جدید در دانش حسابداری، نگرش نوین به منابع انسانی به عنوان یکی از موثرترین عوامل مولد در در این مبحث، ارزش اقتصادی منابع انسانی به مثابه دارایی با اهمیت موسسه تلقی و .ایجاد درآمد موسسات استدر دنیای رقابتی امروز ،منابع انسانی یکی از عواملی است .امکان ارایه آن در صورت های مالی مطرح می گردد که می تواند برای سازمانها مزیت رقابتی ایجاد کند. بی شک سازمانهای اشنا با نقش و اهمیت منابع انسانی درصدد دستیابی به راهکارها و اعمال اقداماتی جهت استفاده بهینه و موثر از این منابع هستند. به منظور استفاده موثر وبهینه از منابع انسانی و به عبارتی مدیریت منابع انسانی ، لازمست که در ابتدا اطلاعات مناسب و صحیحی دراختیار کارشناسان منابع انسانی قرار گیرد تا انها بتوانند با استفاده از تجزیه و تحلیل این اطلاعات تصمیمات مناسبی اتخاذ کنند.(طبرسا. ۱۳۸۶ ) در قرن بیست ویکم که اهمیت سرمایه های فکری در یک سازمان بیش از اهمیت سایر سرمایه های ان است ، این انسانها هستند که ارزش یک سازمان را تعیین می کنند و برای صاحبان سهام خصوصیو عمومی ان سود می افرینند. اما منابع انسانی در سازمانهای ایرانی هنوز جایگاهی بعنوان سرمایه نزد شرکتها ندارند و جایی در ستون ترازنامه برای انها در نظر گرفته نشده است . هم اکنون نرخ تولید ثروت با استفاده از منابع انسانی.( در کشور ، پس از منابع طبیعی و فیزیکی قرار دارد(اذرگون.