سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی اشتغال دانش آموختگان بخش کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محدثه سالاری – دانشجوی کارشناسی ارشد
حسین نعیمی پور – عضو هیئت علمی دانشگاه بیرجند
همایون فرهنگ فر – دانشیار دانشگاه بیرجند

چکیده:

روند تحولات اقتصادی کشور درجهت آزاد سازی و تعدیل اقتصادی از یک سو و افزایش جمعیت و تغییر الگوی مصرف غذایی و بهبود نسبی مصرف سرانه مواد پروتئینی از سوی دیگر ضروری است که با افزایش سودآوری فعالیت های دامپروری زمینه جذب و هدایت سرمایه گذاری ها را دراین زمینه ایجاد گردد از آنجا که ۶۷% و ۲۷% واحدهای دامی به ترتیب به شیوه های روستایی و عشایری نگهداری می شوند و برمبنای برخی از نظریه های توسعه روستایی اهمیت دامداری سنتی توجه به واحدهای دهقانی کوچک روستایی درایران نقش مهمی درتولید فراورده های دامی دارد هدف این پژوهش میدانی بررسی اهمیت استفاده از دان شاموختگان علوم دام درتوسعه وپ یشرفت دامپروریروستایی بود نمونه آماری این پژوهش مشتمل بر۳۹۰ واحد گاوداری واقع در ۹ روستای شهرستان سربیشه استان خراسان جنوبی بود که طرح اصلاح نژاد دام روستایی سازمان جهاد کشاورزی درآن اجرا شده است.