سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فرشته ثنایی – دانشجوی کارشناسی ارشد محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
عبدالرسول ماهینی – دانشیار گروه محیط زیست، دانشگاه منابع طبیعی و کشاورزی گرگان
سیدحامد میرکریمی – استادیار گروه محیط زیست، دانشگاه منابع طبیعی و کشاورزی گرگان
حسین وارسته مرادی – استادیار گروه محیط زیست، دانشگاه منابع طبیعی و کشاورزی گرگان

چکیده:

تکهتکه شدن زیستگاه، فرآیند پویایی است که موجب تغییر الگوی زیستگاه در سیمای سرزمین میشود. تکهتکه شدن زیستگاهفشارهای کلیدی بر روی تنوع زیستی و تغییرات گستره طبیعی گونهها وارد می کند . کریدورها به منظور طرح ریزی حفاظت دراکوسیستمهای تکهتکه شده و کاهش پیامدهای زیانبار پدیده جزیرهای شدن دارای اهمیت میباشند. با توجه به اهمیت اتصال و احداث کریدور و یکپارچهسازی اکوسیستمها، در این تحقیق سعی گردید به بیان روشهای مدیریتی متناسب با حفاظت، از طریقبازسازی اتصال میان اکوسیستمهای تکهتکه شده به منظور حمایت هرچه بیشتر از محیط زیست سالم و تنوع زیستی پرداخته شود.