سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سروش قادری – کارشناس ارشد مهندسی معماری کشتی، شرکت طرح آفرینان پاسارگاد
محمد قاسمیه – کارشناس ارشد مهندسی معماری کشتی، شرکت طرح آفرینان پاسارگاد
امیر حسین حسابی – کارشناس ارشد مهندسی معماری کشتی، شرکت طرح آفرینان پاسارگاد

چکیده:

با توجه به محدودیت انرژی، بالا بودن هزینه تأمین آن و رشد بیرویه مصرف انرژی در کشور، یکی از مهمترین چالشها استفاده از منابع انرژی جدید با قابلیت تجدیدپذیری میباشد. بخش اعظم انرژی مصرفی دنیا تاکنون از منابع فسیلی شامل زغال، نفت خام و گاز و پس از آن، میزان اندکی نیز از انرژی هسته ای تأمین شده است. در این میان، کمتر از منابع انرژی تجدید شونده استفاده شده است . نیاز روز افزون به انرژی، محدودیت منابع فسیلی و آلودگ یهای زیست محیطی ناشی از آن و افزایش دمای هوا سبب گردیده که کشورهای توسعه یافته با جدیت هرچه تمامتر استفاده از انرژیهای پاک نظیر انرژی خورشیدی، بادی، زمی نگرمایی و غیره را به جای انرژ یهای محدود فسیلی را مورد توجه قرار دهن د. در ایران استفاده از انرژی باد و خورشید در اولویت برنامه های سازمان انرژیهای نو قرار گرفته است . در این مقاله سعی شده است با معرفی خصوصیات و نحوه کاربرد انرژیهای نو در دنیا و ایران، به خصوص در صنایع دریایی و تولید نیروی رانش شناور به بررسی این دسته از انواع انرژی و ارائه راهکارهای مدرن برای استفاده بهتر از منابع تجدیدپذیر انرژی پرداخته شود.