سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علیرضا خودسیانی – شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس، تهران
فضل اله شیریان – شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران
ماشااله خامه چیان – دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم، تهران

چکیده:

هدف از ایجاد پرده آ ببند کنترل جریان نشت از تود هسنگ است به نحوی که آثار درازمدت جریان نشت در تکی هگا ههای سد منجر به شرایط نشت متمرکز یا مجرایی یا هر اثر نامطلوب دیگری که م یتواند روند فزاینده داشته باشد، نشود. علاوه بر این کاهش مقدار فشار منفذی تود هسنگ تکی هگا ههای سد نیز از اهداف مهم احداث پرده آ ببند است. عمق و گسترش جانبی پرده آ ببند با توجه به ساختارزمی نشناسی ساختگاه و موقعیت لای ههای نفوذناپذیر تعیین م یشود. کیفیت تزریق، شامل فواصل گمان هها، زاویه حفاری گمان هها و فشار تزریق، پارامترهای مهمی هستند که باید با انجام تزریق آزمایشی در مرحله مطالعات نقد و بررسی شود. پرده تزریق در دو حالت متصل ومعلق طراحی م یشود. هدف از اجرای تزریق آزمایشی دستیابی به شرایط تزری قپذیری تود هسنگ و تعیین مقدار سیما نخوری در سنگ ودر نهایت تعیین پارامترهایی نظیر شعاع موثر نفوذ دوغاب، تعیین فواصل بین گمان ههای تزریق پرده آ ببند، تعیین بیشینه فشار تزریق و ترکیب بهینه دوغاب در زمان اجرای تزریقات تحکیمی و پرده آ ببند در توده سنگ است که با توجه به اهمیت موضوع آ ببندی ایمنتکی هگا ههای سد، انجام تزری قهای آزمایشی ب هخصوص در مطالعات مرحله اول مورد توجه قرار م یگیرد. به منظور حصول نتایج دقیق ازانجام تزریق آزمایشی در محلی مشابه ساختگاه اصلی از لحاظ خصوصیات سنگ و دستیابی به پارامترهای تزریق اصلی با توجه به خصوصیات فیزیکی و آ ببندی، تزریق آزمایشی پیشنهاد م یشود. انتخاب محل تزریق آزمایشی بر مبنای اصل تشابه سنگ محل اجرایپرده آ ببند با محل تزریق آزمایشی است. در این مقاله، موضوع مطالعات طراحی پرده آ ببند، با تمرکز بر فرآیند انجام تزری قهایآزمایشی سیمان در ساختگا ههای سد خرسا نیک و ۲ مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته است. این بررسی از آن جهت که ساختار کلی زمی نشناسی دو ساختگاه فوق مشابه هم است از ابعاد مختلف نکات جالب و مفیدی ب هدست م یدهد.