سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مجید سمندی زاده شوشتری – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
سیدحبیب موسوی جهرمی – دانشیار گروه سازه های ابی دانشگاه شهید چمران اهواز
مهدی قمشی – استاد گروه سازه های آبی دانشکده علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

برروی رودخانه های کارون و دز شانزده سد ساخته شده در دست مطالعه طراحی و در حال اجرا می باشند که سیستم رودخانه – مخزن حوزه های کارون ودز را با هدف تولید انرژی کنترل سیلاب و مدیریت منابع آب تشکیل میدهند دراین مطالعه با کمک مدل WEAP سیستم سدهای کارون و دز در دو حالت الف – سدهای موجود و با افق نزدیک و ب – در حالت توسعه کامل و پس از احداث تمامی شانزده سد و در هر حالت تحت ۹ احتمال وقوع دبی شبیه سازی و مورد بررسی قرارگرفت. درنتیجه این مطالعه مشخص گردید در تمامی سطوح احتمالات تلفات ناشی از تبخیر سالانه سیستم مخازن در شرایط پس از توسعه به نسبت سدهای موجود به میزان قابل توجهی افزایش خواهد داشت این میزان افزایش از ۱۴% دردبی با احتمال ۷۰% تا مقدار ۹۳% در دبی حداقل مشاهداتی متغیر می باشد. تلفات تبخیر موجب کاهش ۴۰۷۴ تا ۱۶۱۹۴ هکتار از اراضی قابل کشت در حالت توسعه کامل نسبت به شرایط موجود می شود.