سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

محمود مویدی – کارشناس ارشد مهندسی مخازن هیدرو کربوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سید حمیدرضا یوسفی – دانشجوی کارشناسی مهندسی نفت دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سید مرتضی میر عباسی – دانشجوی کارشناسی مهندسی نفت دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محمدرضا خرسند موقر – استادیار دانشکده مهندسی نفت،دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

یکی ازموضوعاتی کهدرجهان وابسته به انرژی به طور عام و دردرون یک کشور به طور خاص توجه بسیاری را به خود جلب کرده است بحث امنیت انرژِ می باشد مقوله ای چندوجهی که نه تنها طرف عرضه بلکه طرف تقاضا را نیز به شدت تحت تاثیر خود قرار میدهد اصولا وجود برنامهریزی مدون درتامین امنیت انرژی می تواندتهدیدهای احتمالی را تا حد زیادی کاهش دهد از سویدیگر عدم برنامه رییز منسجم دراین زمینه نیز بالطبع زیانهای جبران ناپذیری به بار خواهد آورد بی شک یکی ازمواردی که امنیت انرژی دردرون یک کشور با خطر مواجه می سازد اسراف در زمینه مصرف می باشد با توجه به آمارهای ارایه شده از سازمانهای بین المللی ایران از لحاظ مصرف گاز دردنیا رتبه سوم را در اختیار دارداما با توجه به تعریف شاخص شدت انرژی حتی از بزرگترین مصرف کننده گاز دردنیا شدت انرژی بزرگتری دارد که می تواند نشان از عدم وجود توازن درتولید و مصرف یک کشور باشد.