سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدرضا اسحاقی – دانشجوی کارشناسی ارشد ترویج کشاورزی دانشگاه تهران کرج
النا تبریزی – دانشجوی کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه زنجان

چکیده:

بخش کشاورزی که تولید غذا و تامین مواد غذایی برای افراد جهان را برعهده دارد و نیز نمی تواند از شتاب گسترده تغییرات و حجم اطلاعات و دانش بشری غافل بماند مسائلی همانند نرخ بالای رشد جمعیت نیاز به غذا و تامین آن خصوصا درکشورهای درحال توسعه نشان دهنده اهمیت و لزوم توجه به فناوری اطلاعات در بخش کشاورزی است رشد سریع و وروزافزون فناوری اطلاعات IT به کمک رایانه و ارتباطات از راه دور باعث تغییر و تحول بزرگ در نظام ترویج و آموزش کشاورزی شده است امروزه امکانات بالقوه و فراوانی برای فن آوری اطلاعات درنظام ترویج کشاورزی وجود دارد و افراد زیادی در این حوزه مشغول فعالیت می باشند از این رو انجام مطالعه ای با هدف پرداختن به لزوم استفاده از فناوری اطلاعات برای رسیدن به توسعه کشاورزی و روستایی و همچنین فناوری مرتبط با اطلاعات ترویجی اهمیت فراوانی دارد. لذا دراین مقاهل سعی شده است با استفاده از منابع کتابخانه ای و نظر متخصصان ضمن تشریح اهمیت فناوری اطلاعات در بخش کشاورزی و روستایی کاربرد ها و قابلیت های فناوری اطلاعات در بخش کشاورزی و روستایی و فناوری اطلاعات در ترویج و آموزش کشاورزی مورد بحث و بررسی قرارگیرد.