مقاله اهمیت معیارهای ارزیابی وب سایت های حوزه سلامت بر اساس نظرات کتابداران بیمارستانی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن و اسفند ۱۳۹۱ در مدیریت اطلاعات سلامت از صفحه ۸۱۴ تا ۸۲۱ منتشر شده است.
نام: اهمیت معیارهای ارزیابی وب سایت های حوزه سلامت بر اساس نظرات کتابداران بیمارستانی
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اینترنت
مقاله وب سایت ها
مقاله ارزیابی
مقاله کتابداران
مقاله بیمارستان ها
مقاله مدیریت اطلاعات

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قلاوند حسین
جناب آقای / سرکار خانم: اسکروچی رقیه
جناب آقای / سرکار خانم: علی بیک محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: در ارزیابی وب سایت ها معیارهای بسیاری دخیل می باشد که با توجه به زمینه های موضوعی مختلف، دارای اهمیت های متفاوتی است. هدف این پژوهش، شناسایی اهمیت معیارهای ارزیابی وب سایت های حوزه سلامت بر اساس نظرات کتابداران بیمارستانی بوده است.
روش بررسی: این مطالعه توصیفی بود که در سال ۱۳۹۰ انجام گرفت. نمونه پژوهش شامل تمامی کتابداران ۳۰ کتابخانه بیمارستان های آموزشی درمانی وابسته به دو دانشگاه علوم پزشکی تهران و شهید بهشتی بود. ابزار جمع آوری داده ها پرسش نامه محقق ساخته بر اساس مقیاس لیکرت بود که به منظور تعیین عناصر تشکیل دهنده آن بررسی متون انجام گرفت. روایی پرسش نامه از طریق اعمال نظر استادان گروه کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی تهران و پایایی آن با محاسبه ضریب Cronbach’s alpha (0.98) مورد تایید شد. پس از جمع آوری ۵۳ پرسش نامه تکمیل شده، داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS نسخه ۱۹ و محاسبه میانگین، میانه، نما و انحراف معیار تجزیه و تحلیل شد.
یافته ها: از بین ۱۵ کیفیت اطلاعات، «صحت» بیشترین (۴٫۵۶) و معیارهای «قیمت» و «زمان پاسخ دهی» کمترین درجه اهمیت (۲٫۵۲) را داشته اند. همچنین در گروه شاخص های ظاهری «مدارک علمی» بالاترین (۴٫۷۳) و دو شاخص «نحوه دسترسی» و «سیاست درج آگهی» کمترین (۲٫۲۰) میانگین درجه اهمیت را به دست آوردند.
نتیجه گیری: بر اساس نظرات کتابداران بیمارستانی، معیارهای ارزیابی کیفیت اطلاعات موجود در محتوای وب سایت های حوزه سلامت دارای درجه اهمیت بیشتری نسبت به شاخص های ظاهری این منابع بود.