سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

صالح اویسی کهخا – دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه سیستان و بلوچستان
فرانک حسین زاده سلجوقی –

چکیده:

کاراییمتقاطع به عنوان یک مبحث مهم در تحلیلپوششیدادهها DEA)میباشد. که علاوهبر اینکه رتبهبندی منحصربفردی برای واحدهای تصمیمگیریDMU) ارائه میدهد، وزنهای غیرواقعی را که بدون درنظرگرفتن محدویتهای واحدهای تصمیمگیری به ورودیها وخروجیها اختصاص مییابد را حذف میکند. عاملی که سودمندی این روش را کاهش میدهد وجود جوابهای بهین دگرین برای واحد تحت ارزیابی می باشد، زیرا باعث می شود مقدار کارایی متقاطع منحصربفرد نباشد، برای حل این مشکل استفاده از اهداف ثانویه مطرح شد. در این مقاله بیان دقیق و روشنی از برخی اهداف ثانویه موجود ارائه میگردد و سپس دو مدل اصلاح شده ارائه میدهیم ودر نهایت این دو مدل را در یک مثال عددی با دیگر روشها مقایسه میکنیم.