سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی آموزش در ایران ۱۴۰۴

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

زهرا حاجی آخوندی –

چکیده:

مقاله حاضر درصدد تبیین اهداف تربیتی از دیدگاه آموزش و پرورش انتقادی و همچنین بررسی ویژگ یهای مطلوب دانش آموختگان در این نظام آموزشی است. نظریه پردازان آموزش و پرورش انتقادی اهداف مشترک تربیتی را دنبال می کنند که می توان به مواردی نظیر بالا بردن سطح آگاهی انتقادی، پرورش شهروندان منتقد، ایجاد و پرورش روحیه انتقادی و انتقال فرهنگ اشاره کرد. آموزش و پرورش انتقادی نظامی دانش آموز محور است که در آن محور سازمانی از معلم به دانش آموز منتقل شده و در آن معلم و دان شآموز هر دو نقش یاددهنده و یادگیرنده را ایفا م یکنند. در این نظام آموزشی، دان شآموزان خود دانش را ایجاد و خلق م یکنند. دان شآموختگان آموزش و پرورش انتقادی شهروندانی منتقد، برخوردار از آگاهی انتقادی، سازنده دانش و آگاه به مسائل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه خود خواهند بود.