سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فاطمه یوسف زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی دانشگاه لرستان
حسن زمانیان – استادیار زمین شناسی اقتصادی دانشگاه لرستان
محمد علی مکی زاده – استادیار پترولوژی دانشگاه اصفهان

چکیده:

کانسار سرب و روی دیزلو در استان اصفهان و حوزه شهرستان اردستان در ۵۷/۵ کیلومتری شمالشرق اصفهان و ۷۴/۵ کیلومتری جنوبشرقی اردستان قرار گرفته است.سنگمیزبان این کانسار اغلب سنگ آهکهای کرتاسه است. بر اساس مطالعات میکروسکوپی کانیها در زمینه سنگآهک پراکندهاند و در بعضی موارد بافت برشی در سنگ وجود دارد که فضای بین برشها با کانی پر شده است و کانیسازی روی محدود به بخشهای برشی در مرز سنگ میکرایتی اولیه و بخشهای تبلورمجدد یافته میباشد و آثار کانیسازی هم در مناطق برشی و هم سطوح استیلولیتی دیده میشود. در بعضی موارد آثار آلوکمهای سنگ کربناته(میکروفسیل)هنوز دیده میشود که توسط اسپارایت پر شده است. سنگآهک بیشتر از نوع گرینستون و گلسنگ است و در بعضی نمونهها خردههای اربیتولین و اینتراکلست کاملاً واضح است. به طورکلی رسوبات مربوط به کرتاسه زیرین میباشند و از بارمین فوقانی شروع میشود و تا آبسین تحتانی ادامه دارد. بررسی مقاطع میکروسکوپی نشان داد که این منطقه تحت تأثیر آلتراسیون هیدروترمال قرار گرفته و دگرسانی های دولومیتی شدن و سیلیسی شدن غالب هستند. این فرآیندها و وجود گسلهای متعدد در آمادهسازی زمینه برای کانیزایی در کانسار نقش داشتهاند. این کانسار استراتاباند است. کانیشناسی شامل کلسیت، دولومیت، باریت، کوارتز، هماتیت، گوتیت، پیریت، همیمورفیت، اسمیتزونیت و هیدروزینکیت میباشد. بافت کانههای مورد مطالعه در این کانسار عمدتاً در زمره بافتهای ثانویه قرار میگیرد که عمدهترین آن جانشینی است. از بافتهای دیگر میتوان به بافت رگچهای، شکافهپرکن، بافت جعبهای، پوششی، دانهتسبیحی، شانهای و پلیگونال اشاره کرد. همچنین بافت برشی و ماکل دفورماسیون کلسیت نشانگر وارد شدن نیروهای تکتونیکی بر سنگهای کربناته است.