سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مسعود رضایی – عضو هیئت علمی گروه کشاورزی بنیاد دانشنامهنگاری ایران
حسین شعبانعلی فمی – عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

چکیده:

تحقیق حاضر با هدف بررسی انگیزه های مروجان محلی برای مشارکت در فعالیت هایترویجی کشاورزی انجام شده است این تحقیق از نوع پژوهشهای کمی کاربردی و غیرآزمایشی می باشد جامعه آماری پژوهش حاضر مروجان محلی استان مرکزی می باشند که با روش نمونه گیری طبقه ای متناسب با حجم ۱۶۱ نفر از آنان انتخاب و داده های آن با استفاده از نرم افزار SPSS10 مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته است نتایج ح اصل از مقایسه میانگین ها تفاوت معنی داری را بین مروجان محلی با سطوح مختلف انگیزش شغلی درزمینه متغیرهایی نظیر مشارکت اجتماعی علاقه به انجام فعالیت در زمینه کشاورزی و دامپروری سن سابقه سکونت درروستا تجربه کارکشاورزی ودامداری تجربه در حرفه مروجی درآمد و میزان اراضی کشاورزی خانوار نشان میدهد نتایج آزمون دانکن نمایانگر آن است که مروجانی که از نظر انگیزش در سطح پایینی هستند از نظر مشارکت اجتماعی علاقه مندی به انجام فعالیت در زمینه های کشاورزی ودامپروری و میزان اراضی کشاورزی خانوار تفاوت معنی داری با مروجان دارای انگیزه متوسط و بالا دارند درحالیکه مروجان با انگیزه بالا از نظر سن سابقه سکونت در روستا تجربه کار کشاورزی تجربه کار دامداری و تجربه در حرفه مروجی تفاوت معنی داری با مروجان دارای انگیزه متوسط و پایین دارند نتایج تحلیل عاملی نیز متغیر انگیزه های مروجان را به ترتیب در ۴ عامل ویژگی های محیطی و ماهیت کار مروجی اهمیت حرفه مروجی برای مروجان مزایای شغل مروجی و عامل مشوق ها خلاصه می کند.