سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای رویکردهای نوین حسابداری و حسابرسی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

ابراهیم سهراب فر – کارشناس ارشد حسابداری

چکیده:

یکی از اهداف تولید اطلاعات حسابداری کمک به استفاده کنندگان در پیش بینی جریان های نقدی ورودی آتی به واحد تجاری و به تبع آن پیش بینی بازده سرمایه گذاری است. متناسب با این هدف کلی، انتظار می روداطلاعات گزارش شده ویژگی های اولیه ای شامل دقیق بودن، افشای کامل و قابل اعتماد بودن را داشته باشند. در این نوشتار، انگیزه های افشای اطلاعات مالی توسط مدیران و پیامدهای احتمالی آن، بر اساس شواهد نظری وتجربی بررسی شده است. در این راستا، انگیزه های قراردادی و انگیزه های مبتنی بر تقاضای بازار برای افشای اطلاعات مورد توجه قرار گرفته است. در مجموع، اینگونه استنباط می شود که نیروهای بازار به گونهای نیستند کهدر مدیران انگیزه ایجاد کنند تا آنان اطلاعات محرمانه شرکت را افشا نمایند، زیرا این اقدام می تواند هزینه های زیادی بر شرکت تحمیل نماید. افشای کامل اطلاعات می تواند مقداری از فشارهایی را که سود خالص ایجاد می نماید بکاهد و همبستگی آن با تلاش های مدیریت کاهش یابد. انگیزه برای تولید اطلاعات شخصی ریشه درقراردادهایی دارد که شرکت با مدیران می بندد که برای نظارت بر رعایت مفاد قرارداد ، اطلاعات بسیار ضروری است