سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

علیرضا بنیان پور – دانشجوی مقطع دکتری
مرتضی خوشخوی – استاد بخش باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز

چکیده:

در این پژوهش ریزنمونه برگ دو رقم انار زینتی در محیط کشت موراشیگی و اسکوگ که به آن مقادیر مختلف بنزیل آدنین و نفتالن استیک اسید اضافه شده بود قرار گرفتند. نتایج نشان داد استفاده از یک میلی گرم در لیتر بنزیل آدنین همراه با ۰/۲ تا ۰/۴ میلی گرم در لیتر نفتالن استیک اسید نتایج مطلوبی جهت تولید پینه رقم مینیاتور̒ داشت. این در حالی است که جهت رقم پ̓اکوتاه̒ یک میلی گرم در لیتر بنزیل آدنین به تنهایی یا همراه با ۰/۱ تا ۰/۵ میلی گرم در لیتر نفتالن استیک اسید مؤثر بود . جهت انگیزش شاخه استفاده از ۵ و ۱ میلی گرم در لیتر بنزیل آدنین به ترتیب در رقم مینیاتور̒ و پاکوتاه̒ مؤثرترین تیمار بود . این در حالی است که جهت پرآوری شاخه در رقم مینیاتور̒ یک و در رقم پاکوتاه̒ دو میلی گرم در لیتر بنزیل آدنین بهترین تیمار بود.