مقاله انگیزه های کارآفرینی زنان و مردان در بخش صنعت: شباهت ها و تفاوت ها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در زن در توسعه و سیاست (پژوهش زنان) از صفحه ۸۳ تا ۱۰۰ منتشر شده است.
نام: انگیزه های کارآفرینی زنان و مردان در بخش صنعت: شباهت ها و تفاوت ها
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انگیزه کارآفرینی
مقاله جنسیت
مقاله صنعت
مقاله کارآفرینی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آراستی زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: کنعانی احمد
جناب آقای / سرکار خانم: سیدقاسمی نویساسادات

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
یکی از عوامل تاثیرگذار در کارآفرینی، انگیزه های کارآفرینان است. برخی مطالعات نشان می دهد زنان و مردان با انگیزه های متفاوتی به کارآفرینی روی می آورند. این در حالی است که انگیزه های کارآفرینان در بخش صنعت، به خصوص با در نظر گرفتن عامل جنسیت، کمتر بررسی شده است. تحقیق حاضر، با استفاده از روش تحقیق ترکیبی در جامعه آماری کارآفرینان بخش صنعت استان گلستان به بررسی شباهت ها و تفاوت های انگیزه های زنان و مردان کارآفرین می پردازد. این تحقیق ترکیبی است از یک تحقیق کیفی از نوع اکتشافی با هدف شناسایی انگیزه های کارآفرینان که داده های آن با استفاده از مصاحبه های عمیق با بیست کارآفرین جمع آوری شده است و یک تحقیق کمی از نوع توصیفی پیمایشی با هدف مقایسه و اولویت بندی انگیزه های زنان و مردان کارآفرین که با تحلیل داده های پرسشنامه ها انجام شده است. نتایج تحقیق کیفی نشان می دهد انگیزه های کارآفرینان در بخش صنعت عبارت اند از «کسب درآمد»، «ایجاد اشتغال»، «استفاده از فرصت ها»، «کمک به جامعه»، «اثبات شایستگی ها»، «رضایت درونی»، و «کسب استقلال». همچنین نتایج تحقیق کمی وجود تفاوت معنادار بین زنان و مردان کارآفرین در بخش صنعت در دو انگیزه «اثبات شایستگی ها» و «کسب درآمد» را نشان می دهد. این شباهت ها و تفاوت ها به سیاستگذاران در توسعه کارآفرینی زنان در کشور کمک می کند.