مقاله انگاره زیست پذیری رهیافتی نوین جهت ارتقای کیفیت زندگی در جوامع روستایی (مطالعه موردی: شهرستان قم، بخش کهک) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در مسکن و محیط روستا از صفحه ۱۰۷ تا ۱۲۰ منتشر شده است.
نام: انگاره زیست پذیری رهیافتی نوین جهت ارتقای کیفیت زندگی در جوامع روستایی (مطالعه موردی: شهرستان قم، بخش کهک)
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زیست پذیری
مقاله شاخص های جوامع روستایی زیست پذیر
مقاله کیفیت زندگی
مقاله سکونتگاه های روستایی بخش کهک شهرستان قم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عیسی لو علی اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: بیات مصطفی
جناب آقای / سرکار خانم: بهرامی عبدالعلی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بهبود کیفیت زندگی در جوامع روستایی، هدف غایی برنامه ها و پروژه های توسعه روستایی است. اما در حال حاضر شرایط نامناسب زندگی در سکونتگاه های روستایی کشور ما موجب نابرخورداری بخش عمده ای از هموطنان از کیفیت زندگی مطلوب شده است. از این رو هدف کلی این تحقیق، شناسایی شاخص های جوامع روستایی زیست پذیر و ارزیابی این شرایط در وضع موجود در سکونتگاه های روستایی بخش کهک شهرستان قم بود.
جامعه آماری تحقیق شامل کلیه ساکنان دائمی در ۹ روستای بخش کهک شهرستان قم (N=6935) بودند. تعداد ۳۶۴ نفر از آن ها به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای برای مطالعه انتخاب شدند. نتایج نشان می دهد شاخص های اقتصادی نظیر شغل، سطح درآمد، میزان پس انداز و ….، در میان سایر معیارها، تاثیر به سزایی در تعیین میزان زیست پذیری در نواحی روستایی این بخش داشته است. به علاوه، نتایج آزمون مقایسه تطبیقی سکونتگاه ها با استفاده از آزمون توکی و دانت نیز نشان می دهد با وجود آن که برخی از روستاها دارای جمعیت وخدمات و امکانات بیشتری هستند، اما از لحاظ زیست پذیری (کیفیت شرایط زندگی) در سطح پایین تری نسبت به نقاط روستایی کم جمعیت تر قرار دارند. بنابراین رفع چالش های اقتصادی و توانمندسازی روستائیان برای بهبود کیفیت زندگی و کاهش تفاوت در شرایط زندگی، اصلی ترین عامل زیست پذیری سکونتگاه های روستایی به شمار می رود.