سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

آزاده رحیم – دانشجویان کارشناسی ارشد، مدیریت آموزشی.
فروغ رمضان نیا –
کبری حسین پور –

چکیده:

یکی از اهداف مهم نظام آموزش عالی کشور، پرورش نیروی انسانی متخصص و مورد نیاز جامعه است. این مراکز به علت داشتن امکانات آموزشی و پژوهشی پیشرفته و نیروهای کارشناس می توانند در بخشهای گوناگون بازار کار فعالیت نمایند، مواد و دستگاههای گوناگون تولید کنند و با ارائه طرحهای تولید سودآور به سازمانهای دولتی و شرکتهای خصوصی، زمینه ایجاد واحدهای مختلف تولیدی را فراهم آورند و از این را ه کارآفرین باشند. در سالهای گذشته با توجه به روند افزایش جمعیت و » کارآفرینی « تقاضا برای ورود به دانشگاهها و موسسات آموزش عالی از یک سو و مشکلات اقتصادی دولت از سوی دیگر، مسأله اهمیت ویژ های یافته است. در این مقاله سعی بر ان است تا با بیان مفاهیم انکوباتورها،سیر تکاملی انها و انواع ان به بررسی نقش فزاینده انها در توسعه کارافرینی دانشگاه ها،غرب استان مازندران بپردازیم.تحقیق حاضر توصیفی از نوع پیمایشی است.نمونه مورد مطالعه ۲۸۳ نفر از دانشجویان دانشگاههای غرب استان مازندران در سال ۱۹ را تشکیل داده اند که با روش نمونه گیری تصادفی از جدول مورگان انتخاب شده اند.ابزار گرداوری اطلاعات با ابزار پرسشنامه انجام گرفته است.جهت تجزیه و تحلیل اماری از ازمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است.نتایج حاکی از ان است که بین مولفه های فرصت یابی، ریسک پذیزی، خلاقیت، نواوری، شکست ناپذیری و استقلال در سطح %۱ p = رابطه وجود دارد