سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهدی شریفی زمانی – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر،
محمد اسماعیلی – کارشناس ارشد مخابرات،

چکیده:

امر نظارت و ارزشیابی از اهمیت فراوانی برخوردار می باشد که بدون ایجاد نظامی منسجم و قوام یافته، بازدهی چندانی نخواهد داشت. ، این نظارت ها به هدف بهبود و ارتقاء کیفیت اجرای طرح/پروژههای تحقیقاتی در سازمان و بهرهگیری از توان علمی نیروهای متخصص و دارای تجربه در بهبود فعالیتهای محققان صورت می پذیرد. طراحی و ساخت شناورهای دریایی از این قاعده مستثنی نیستند و بدلیل نوپایی تحقیقات در این شناورها این موضوع بیشتر از سایر بخشها دارای اهمیت می باشد. در این زمینه نظارتهای متعدد و متفاوتی صورت می پذیرد و آیین نامه های متعددی در سازمانها تدوین میگردد و شرح وظایف ناظران بصورتهای متفاوتی تعریف می شود. ولی تفکیک و دسته بندی نظارت ها این وظایف را مشخص و تبین می نماید. تعاریف مختلفی از نظارت صورت پذیرفته است که در متن مقاله آمده،. ولی دسته بندی classification بین این مراحل صورت نپذیرفته است. در این مقاله سعی شده جایگاه نظارت و ارزیابی در مراحل مختلف و اقداماتی که انجام می شود، بررسی و انواع آن تبیین شود. مزیت این تفکیک و تبین انواع نظارت، هم افزایی فعالیتها و نظارتها درتکمیل طرح و مقایسه متدولوژی های مختلف نظارت می باشد.البته فرایند مورد توجه نظارت در این تحقیق از پیشنهاد یک طرح تحقیقاتی تا ساخت نمونه تحقیقاتی می باشد.