سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمد صالحی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی
علیجان آفتابی – استاددانشگاه شهید باهنر کرمان
سعید یوسفی زارع – دانشجوی کارشناسی ارشد
شهرام خالویی – کارشناس ارشد زمین شناسی اقتصادی

چکیده:

کانسار چهارگنبد در فاصله ۱۱۱ کیلومتری جنوب باختر کرمان و مختصات ۶۵ درجه تا ۶۵ درجه و ۲۱ دقیقه طول خاوری و۲۲ درجه و ۳۱ دقیقه تا ۲۲ درجه و ۳۳ دقیقه عرض شمالی قرار دارد. این کانسار در شکل رگهای هیدروترمال سنگهایآتشفشانی-رسوبی ائوسن و تودههای گرانیتوئیدی الیگو-میوسن را قطع مینماید.دگرسانیهای کانسار شامل: پروپیلیتیک، کلریتی شدن، سرسیتی شدن، رسی، سیلیسی شدن و کربناتی شدن میباشند. ماده معدنی به شکل کلکوپیریت و پیریت می-باشد که پیریتها شکلدار تا نیمه شکل میباشند. سه نسل کلسیت همراه با ماده معدنی )رگههای معدنی( و سنگ میزبان در کانسار چهارگنبد قابل شناسایی است. کانیزایی سولفیدی با نسل سوم کلسیتها به وضوح قابل مشاهده است. ماکل موجود در کانی کلسیت، از نوع دوم و به مقدار کمتر از نوع اول میباشد. این ماکلها نشانگر دمای تشکیل و تغییر شکل کلسیت در محدوده بین ۳۰۰-۱۵۰درجه سانتیگراد است که محدوده دمای تشکیل کانسارهای رگهای اپیترمال میباشد.