سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای معماری و شهرسازی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

جابر دانش – مربی پژوهش پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری جهاد دانشگاهی

چکیده:

غالب شهرهای امروزی که دارای پیشینه و قدمت تاریخی اند، دارای لایه های مختلفی هستند که یکی از آنها بافت کهن شهری است. بافت تاریخی شهرها، ازجمله منابع غنی فرهنگی است که بینانگر مفناهی و ارزش هنای والایی است کهمی تواند برای خلق فضاهای جدید شهری رهنمون و راهگشا باشد. بهسازی بافت های کهن شهری نوعی تکامل در شرایط محیط و فضای شهری است که از ضروریات فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی عصر کنونی محسوب می شودازای منظر، حفظ و نگهداری اصولی ای بافت ها امری ضروری و انکارناپذیر است که در این نوشتار تلاش شده به اتکایمنابع اسنادی و با رویکرد توصیفی- تحلیلی، به انواع روش ها و رویکردهای مداخله در بافت های تاریخی شهرها اشاره شود