سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی صنعت بتن

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فاطمه نوری زاده – دانشگاه پیام نور یزد،گروه معماری

چکیده:

امروزه برای رسیدن به توسعه پایدار توجه به صنایعی که ضمن حفظ اصول محیط زیست موجب بهتر شدن زندگی جامعه و بهره برداری اصولی از منابع، مخاطرات جدی برای نسل آینده را نداشته باشد.صنعت سیمان دارای پتانسیل های نهفته فراوان که بیشترین تأثیر رادراقتصاد کشور ما داشته و روند فزاینده ای نیزدارد.ارزیابی سیمان ها،یکی از روش ها برای دستیابی به اهداف توسعه پایداراست و به عنوان یک ابزار برنامه ریزی دردسترس برنامه ریزان و مدیران قرارگیرد.دراین مقاله ضمن معرفی ویژگی سیمان هاو سیمان های تولید درراستای پایداری،پیشنهاداتی برای استفاده بهینه صنعت در توسعه پایدار ارائه می گردد.