سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش فیلتراسیون هوای صنعتی و فرآیندی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سیدرضا مصطفی نژادموسوی –

چکیده:

حدود۴۰درصد تولیدانرژی الکتریکی شبکه برق ایران ازطریق نیروگاه های گازی تامین میگردد جهت جلوگیری ازنفوذ ذرات گردوغبارمحیط به محفظه کمپرسور و محافظت پره های کمپرسور هوای ورودی به کمپرسور از فیلترهای پیش بینی شده ای درAir intake عبور می کند بعدازرسیدن اختلاف فشارفیلتر به میزان معینی درسیستم های pulsejet cleaningدرزمان بهرهبرداری از واحد بطور اتومات نسبت به تمیز کاری فیلتراقدام میگردد و درسیستمهای استاتیک بعدازخارج نمودن واحد نسبت به تعویض فیلتر اقدام میگردد با توجه به اینکه اکثر شرکت های سازنده نیروگاه تمایل به نصب یک نوع سیستم فیلتراسیون درواحدهای طراحی شده خود دارند و اغلب ملاحظات محیطی محل نصب نیروگاه لحاظ نمی گردد این امر باعث شده است بعدازراه اندازی نیروگاه و مشخص شدن عدم کارایی کافی سیستم فیلتراسیون نصب شده بهره برداری با صرف هزینه زیاد مجددا نسبت به بهینه سزای و یا تعویض سیستم فیلتراسیون اقدام می نماید دراین ممقاله روشهای متداول فیلتراسیون هوای ورودی به کمپرسور واحدهای گازی بررسی و با مراجعه به استانداردهایی موجوددرزمینه فیلتراسیون هوای ورودی به کمپرسور واحدهای گازی و درنظر داشتن شرایط آب و هویای ومیزان تمرکز ذرات گردوغبار محیط معیاری جهت انتخاب سیستم فیلتراسیون متناسب با شرایط آب وهوایی محل نصب واحد گازی ارایه شده است.