سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدرضا حسینی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمی نشناسی اقتصادی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران
مجید قادری – استادیار گروه زمی نشناسی اقتصادی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران
سعید علیرضا یی – استادیار گروه زمی نشناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران

چکیده:

کانهزایی در کانسار مس تختگنبد در ارتباط با ساختار استوکورک و رگه – رگچههای حاصل از نفوذ توده گرانودیوریتی است که موجب ایجاد سیستم کانهزایی نوع پورفیری در داخل خود و توفهای مجاور شده است.با توجه به بافت، ساختار، کانیشناسی و کانهزایی رگهها در مغزههای حفاری، پنج نوع رگه تشخیص داده شده است که ب هترتیب رخداد عبارتند از: ۱) رگه- رگچههای کوارتز+ مگنتیت+ کالکوپیریت ± پیریت، که به عنوان اولین نوع رگه شناسایی شده و از نظر کانهزایی کالکوپیریت فقیر بوده و با رگه های نوع A درسیستم های پورفیری قابل مقایسهاند؛ ۲) رگههای کوارتز خاکستری- صورتی+ مولیبدنیت+ مگنتیت± کالکوپیریت که عامل اصلی غنیشدگی مولیبدن در سیستم بوده و به رگههای نوع B شباهت دارند؛ ۳) رگه های کوارتز روشن تا خاکستری+ کالکوپیریت± پیریت، با تجمع بیشترین مقدار سولفید در مرکز رگه، که عامل اصلی کانهزایی در منطقه تختگنبد است و میتوان این سیستم رگه را به عنوان زیرتیپی از رگههای نوع B در نظر گرفت؛ ۴ رگههای پیریت+ کوارتز± کربنات± کالکوپیریت با حاشیه سریسیتی که مربوط به فازهای تأخیری سیستم پورفیری بوده و از لحاظ کانهزایی مس قابل توجه نبوده و با رگه های نوع D قابل مقایسه اند؛ ۵) رگه های کربنات+ کوارتز+ کالکوپیریت± پیریت، که حاوی کالکوپیریت به شکل تکهای بوده و تمام رگههای فوق را قطع کرده است. این سیستم رگه احتمالاً حاصل فعالیت یک فاز ماگمایی تأخیری و بارور در سیستم است که به افزایش عیار کانهزایی کمک کرده است. تفکیک دقیق سیستم رگه- رگچه علاوه بر تعیین فازهای کانه دار همراه با تکامل سیستم پورفیری، میتواند شاخص و بیانگر فازهای نفوذی و فعالیت هیدروترمال موجود درمنطقه و همچنین بارور و غیربارور بودن آنها باشد.