سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای جنگلها و محیط زیست ضامن توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

علی بیننده – دانشجوی کارشناسی، رشته محیط زیست، دانشگاه شهید چمران اهواز
رضا بصیری – استادیار گروه جنگلداری، مجتمع آموزش عالی بهبهان
سیدمحمدمعین صادقی – دانشجوی کارشناسی، رشته جنگلداری، دانشگاه شهید چمران اهواز
فاطمه علیدادی – دانشجوی کارشناسی، رشته جنگلداری، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

علی رغم پیشرفت های اخیر در حال حاضر هنوز نیاز مبرم به شاخص های تنوع زیستی احساس می گردد که ویژگی های غنا و یکنواختی را مورد توجه قرار می دهند. از آنجا که شیوه های متعددی جهت تأکید بر جنبه های متفاوت رابطه وفور گونه ها وجود دارد، تعداد شاخص های احتمالی تنوع بیشمار است. در عین حال چون کلیه معیارها بر یکی از مؤلفه های تنوع زیستی (غنا یا یکنواختی) تأکید دارند، ایجاد یک شاخص کاملاً یکسان برای تنوع زیستی ممکن نیست. در این مطالعه معیارها و ارزیابهای فراوانی گونهها مورد بررسی قرار گرفتند از جمله معیارهای ناهمگنی و یکنواختی