مجله های علمی که در اشکال مختلف فصلنامه، ماهنامه، دو ماه یکبار و حتی سالانه منتشر می شوند علاوه بر داشتن نظارت هیأت تحریریه مجله، توسط مؤسسات و کمیسیونهایی نظیر مؤسسه اطلاعات علمی ISI بررسی، رتبه بندی و نمایه سازی می شوند که در این مورد بعبداً بحث .خواهد شد معرفی مقالات علمی Types of articles: مقاله علمی یا تحقیقی به نوشتار حاصل از تحقیق و toler مستند به نتایج پژوهش های انجام شده انفرادی یا گروهی forunn اطلاق می شود که متن آن قبلا در هیچ مجله یا نشریه ای short منتشر نشده باشد. مقاله های علمی منبع عمده اطلاعات علمی هستند و در میان سایر مدارک علمی منزلتی خاص هایA وormeseno دارند. مقاله هائی که در باره علوم زیستی، علوم دقیق و علوم فنی – مهندسی در مجلات منتشر می شوند به سه دسته تقسیم می شوند:

از *مقاله هائی در باره پژوهشهای بدیع این مقالات دانشمندان را قادر میسازند تا بدون مراجعه به منابع دیگر، آزمایش ها و مشاهدههای نویسندهٔ مقاله را تکرار کنند و درستی یا نادرستی و نتایجی را که نویسنده از پژوهش خود گرفته .است معلوم نمایند

* یادداشت ها و مقالات کوتاه و یادداشتهای فنی یادداشتها و مقالات کوتاه نمایانگر نوعی دسته بندی جداگانه از مقالات علمی است. این مقالات از بعضی جهات از تازگی علمی برخوردارند اما از لحاظ جامعیت و دقت توصیف در مرتبه پائین تری قرار دارند. مقالاتی در این دسته بندی قرار می گیرند که اختصاصاً به شرح تکنیکهای تحقیق، دستگاهها و مشاهدات میپردازند.

مشاهدات معمولاً محدود به مطالعات و گزارش های شیوه نگارش مقالات علمی پدیدههای غیرقابل تکرار یا سایر شرایط خاص، منحصر به فرد و اختصاصی می باشد. این مقالات معمولاً کوتاهتر از مقالات تحقیقاتی هستند و به طور طبیعی کمتر از ۲ صفحه چاپی در مجله را اشغال می کنند. گاهی اوقات ممکن است یک سردبیر معتقد باشد که یک مقاله ارائه شده به عنوان مقاله تحقیقاتی، در این دسته بندی بهتر جای گیرد. لذا با نویسنده مکاتبه نموده، اگر مؤلف موافق باشد، نسخه مقاله در دستهبندی قرار میگیرد و از دسته بندی قبلی خارج می شود. شماره ثبت مقاله در این نوع دسته بندی مقالات (یادداشتها و مقالات کوتاه) با حرف N بزرگ دنبال می شود، روش داوری برای این مقالات مشابه داوری برای مقالات تحقیقاتی است.