سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش بین المللی چشم انداز جایگاه موسسات خیریه سلامت در نظام سلامت ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

بهار محجوبی –
رضوان میرزایی –
زهره استاد هاشمی –
رحیم نژاد –

چکیده:

اسلام به عنوان مکتبی جامع و جامعه نگر است. اقامه قسط را یکی از اهداف عمده بعثت انبیاء می داند. قران علیرغم قوانین مدون حکومتی جایگاه ویژه ای را برای حرکت های سازماندهی شده مردمی و غیراجباری ترسیم نموده است که با بررسی دقیق واژه های انفاق، صدقات، زکات … می تواند مورد متوجه نقش دقیق این حرکت های خود جوش مردمی در استواری شالوده اقتصادی، سیاسی، فرهنگی شد. تعریف اسلام از سلامتی و جامعه سالم منوط به اقامه این تکالیف هدفمند می باشد. حیاط طیبه وصلح و اصلاح در زندگی فردی و اجتماعی تحقق نمی یابد مگر با استفاده از امکاناتی که در زندگی دنیوی وجود دارد جهت ارتقاء معنوی و حیات اخروی با احساس مسئولیت در قبال سلامت فرد و جامعه تلاش گردد. زندگی سالم و سلامتی در گرو راه یافتن از درون خود به سوی دیگران، از بین بردن فاصله خود با دیگران است که فرد را به جمع و همه را به خدا وصل می کند. کسیکه خود را مالک و متصرف واقعی دارائی ها و توانائی های خود نداند و با زیر پا گذاشتن خود خواهی و سودجوئی، لغزش، شر متوجه حقوق و در خواست و نیازهای دیگران باشد سالم است. ادخلو سلم کافه ۱۱) این احساس تکالیف خاص اسلام نیست همانگونه که قران در مورد عیسی می فرماید: مرا تا زنده ام به نماز و زکات سفارش کرده است ۲ ۲) جهت کمک رسانی به امت اسلام نیست بلکه مخاطب آن همه مردم اند .العافین عن الناس ۳ ۳) تصدیق دین در گرو انجام عمل صالح و انفاق است ۴ ۴) بی مسئولیتی و شانه خالی کردن از چنین مسئولیتی کفر و ضلالت است ۵ ۵) شعار اصلی آن زدودن بدی ها و سالم سازی است. یدئون بالحسنه السیئه ۶ ۶) فردی و محدودیت نیست. سرا و علانیه (سازمان های مسئول) ۷ والعالمین علیها (سیستم های اجرایی) ۸ ۷) محدود به کمک های مالی نیست. ماذا ینفقون قل العفو ۹ قول معروف و مغفره ۱۰ ۸) از منابع بدرد نخور، زاید، پلید، نیست و روش ناسالم در آن مردود است. مما تحبون ۱۱ من طیبات ما کسبتم ۱۲ و لا تیمموا الخبیث ۱۳ رئا ء الناس تظاهر و خود نمایی ۱۴ منا و اذا منت و آزار ۱۵ ۹) هدف آن تثبیت شخصیت فرد و جلو گیری از نابودی اجتماع است (سلامتی) . تثبیتا من انفسهم ۱۶ یستبدل قوما غیرکم ۱۷ تهدید می شود جامعه به از بین رفتن ۱۰ ) بوسیله این قوانین کلیه نیازهای جامعه که سبب تهدید سلامتی می شود رفع می گردد. فی الرقاب، الغارمین، ابن سبیل، التیامی المساکین ۱۹ و ۱۸ ۱۱ ) بیماری التیامی جامعه را درمان می کند اسراف، ربا، بخل، فقر، خشونت، خود خواهی. ۱۲ ) در زمان آرامش و آسیب برنامه ریزی مدون دارد. فی السراء و الضراء ۲۰ ۱۳ ) استمرار دارد محدودیت زمانی ندارد . بالیل و النهار ۲۱ ۱۴ ) محدود به اغنیاء نیست ۲۲ ۱۵ ) کم و زیاد کردن آن احسن اعمال و دارای پاداش است ۲۳ ۱۶ ) پی بردن به بیماری و علاج آن وظیفه این نهادها ست و به ظاهر آبرومند اجتماع نباید بسنده کرد. تعرفهم بسیماهم و لا یسالون الناس ۲۴ رفرانسها : – بقره ۱ ۲۰۸ -۲ مریم ۳۱ -۳ آل عمران ۱۳۴ -۴ منافقون ۱۰ – یس ۵ ۴۷- یس ۵ ۴۷۶- رعد ۲۲- بقره ۷ ۲۴۷ -۸ توبه ۶۰ -۹ بقره ۲۱۹ ۰- بقره ۱ ۲۶۳ -۱ آل عمران ۱۹۲ -۱۲ بقره ۲۶۷ – بقره ۱۳ ۲۶۷ – نساء ۱۴ ۳۸ – بقره ۱۵ ۲۶۷ -۱۶ بقره ۲۶۵ – محمد ۱۷ ۳۸ -۱۸ بقره ۲۶۵ -۱ توبه ۹۶۰ – آل عمران ۲۰ ۱۳۴ -۲۱ بقره ۲۷۴ -۲۲ طلاق ۷ – توبه ۲۳ ۱۱ ۲۴- بقره ۲۷۳